Зошто сите менаџери за човечки ресурси треба да обрнат внимание на Design Thinking?

Зошто сите менаџери за човечки ресурси треба да обрнат внимание на Design Thinking?

Во брз свет каде потребите на пазарот се менуваат секојдневно, конкуренцијата е глобална, роковите се кратки, а самите задачи покомплексни од било кога, потребата за зголемување на ефективноста и ефикасноста на вработените е очигледна и претставува основна потреба. Design thinking методологијата го овозможува токму ова, зголемувајќи ја брзината на работењето на тимот и водејќи до квалитетни решенија кои и носат успех за целата компанија.

HR менаџер

Што е Design Thinking?

Design thinking е начин на размислување преку кој еден човек или тим, комбинира емпатија, креативност и рационалност, и така креира продукти и решенија кои се соодветни на потребите на финалниот корисник. Оваа методологија е развиена во d.school на Универзитетот Стенфорд и се употребува ширум светот во бројни мали претпријатија и големи организации како Google, Apple, Ikea и Deutche Bank.

Design Thinking методологијата може да се употребува во сите процеси во компанијата. Taa се состои од конкретни алатки кои може да ги примени секој, и следејќи ги, да пристигне до најдоброто решение на многу побрз начин. Преку редефинирање на проблемот, размислување со емпатија, генерирање на идеи преку тимска работа, па се до креирање на прототип и тестирање на истиот, Design Thinking служи како упатство и води до реални резултати.

dt process

Како Design Thinking овозможува ефикасно менаџирање на човечките ресурси?

Во минатото, оптимизацијата на ресурсите е примарно фокусирана на природните, енергетските и финансиските ресурси, додека човечките ресурси остануваат во заден план. Но со зголемувањето на потребата за креативно размислување, кохезивност во тимската работа и поголема автономност при донесување на одлуки од стана на вработените, потребата за оптимизација на овој ресурс е поочигледна од било кога.

Менаџирањето со човечки ресурси инволвира стратешко размислување и залагање кон оптимизација на секојдневните процеси во една компанија. Вработените во една компанија се нејзината движечка сила, и успехот на истата зависи најмногу од нив. Design Thinking методологијата значително ги олеснува секојдневните процеси и води до поголема комуникативност во тимот, а на тој начин, и до поголема сатисфкација и мотивација на вработените, и водно успех на целата компанија.

менаџери и вработени

Зошто вие, како менаџер на човечки ресурси треба да бидете заинтересирани за Design Thinking?

Главната идеја позади Design Thinking e емаптија за луѓето за кои креираме. Управувањето со човечки ресурси е исто така се базира на емпатија и добрите менаџери ја препознаваат нивната вистинка задача во компанијата, која е: како да им помогнат да луѓето во нивниот тим за да полесно ги завршат своите задачи.

Доколку верувате дека тимот со кој раководите поседува неискористен потенцијал и сакате да ги подобрите секојдневните процеси во компанијата, дозволете Design Thinking методологијата комплетно да го трансформира работниот процес и да придонесе напредок на целата организација.

Leave a comment